وب سایت های ... گاز 1/4پوند در استان خوزستان; ... دفاتر طراحی در سال ۱۳۹۲ از طریق ...
پیرو سمینار معرفی کارتابل الکترونیک دفاتر مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ ، مبنای پذیرش و تایید نهایی نقشه ها از ابتدای سال ۱۳۹۲ مطابق با گردش کار در فایل آموزشی درون کارتابل دفاتر ( صفحه اصلی ) می باشد در غیر اینصورت اسناد و مدارک و نقشه ها دریافت شده عودت داده خواهند شد.تهیه فرم ۸ امضاء الکترونیکی توسط مسئولین دفاتر ، مطابق با کارتابل دفاتر الزامی است.روند انجام امور ثبت کامپیوتری ، دقیقا مطابق جلسه آموزشی مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ و بر اساس فرآیند نمایش داده شده در فایل آموزشی درون کارتابل دفاتر ( صفحه اصلی ) صورت خواهد گرفت.دفاتر طراحی ، بدون نامه معرفی مالک به دفتر از طرف سازمان نظام مهندسی ( که در کارتابل خود نیز به صورت الکترونیک قابل مشاهده است ) کاری را نپذیرند.عقد قرار داد آزمایشگاه بتن ، جوش ، ژئوتکنیک و مجری ، مطابق کارتابل دفاتر الزامی است.با توجه به روند پیش بینی شده در خصوص فرم های هشت امضا الکترونیک ، جهت کسب اجازه همکاری از مهندسان با هدف سهولت کار دفاتر ، نسبت به هماهنگی و دریافت متراژ از مهندسان همکار خود اقدام نمایید.برای اینکار مهندسان می بایست متراژ مشخصی از ظرفیت خود را در اختیار شما قرار دهند. در غیر این صورت طبق روند معرفی شده در فایل آموزشی کارتابل عمل خواهد شد.ظرفیت های نوبت اول دفاتر طراحی در سال ۱۳۹۲ از طریق کارتابل مهندسی در سامانه مهندسی قابل مشاهده می باشد.با وجود اطلاع رسانی مکرر قبلی تعدادی از دفاتر نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند ، این عزیزان جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور خود کد ۳۰۰ را به شماره ۳۰۰۰۷۳۰۴ ارسال نموده تا نام کاربری و رمز عبور ( در صورت امکان ) برایشان ارسال گردد ، در غیر اینصورت در زمان اداری به واحد خدمات مهندسی ( آقای علیخانی – مسئول خدمات الکترونیک کارتابل و دفاتر طراحی ) مراجعه نمایند.آدرس کارتابل سامانه مهندسی : http://samaneh.nezam-khz.ir آدرس کارتابل دفاتر طراحی : http://ots.nezam-khz.ir